Zaproszenie na walne zebranie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Myślenickiej” zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 11 maja 2023r. o godzinie 1700, w Muzeum Niepodległości ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenic

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok, złożenie wniosku o udzielenie absolutorium.
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 10. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
 11. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
 13. Odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia
 14. Wybór członka Stowarzyszenia do Zarządu.
 15. Przyjęcie zmian w statucie.
 16. Wybór członków Rady Stowarzyszenia.
 17. Dyskusja – wolne wnioski.
 18. Zamknięcie Zebrania.
Skip to content