Dyżury konsultacyjne on-line

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Myślenickiej” prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027.

W tym celu zapraszamy Państwa na dyżury on-line.

Przekazane przez Państwo uwagi i pomysły, znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Dyżury konsultacyjne on-line odbędą się od 23 maja 2023 r., o godz. 9.00 Celem uzyskania bezpośredniego linku do spotkania audio/video, prosimy o kontakt z biurem LGD, najpoźniej do godz. 8:30, 23 maja 2023 r.
Konsultacje nie mają określonego limitu czasowego.

Zakres konsultacji:

  • konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania
  • konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru
  • konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR
  • konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR
  • oraz wszystkie inne tematy, które chcielibyście Państwo z nami omówić, mające istotny wpływ na opracowywaną LSR.

Kontakt z nami:
tel.: 790 209 940 , e-mail: biuro@lgdzm.pl oraz biuro@ziemimyslenickiej.pl

Skip to content