Plan włączenia społecznego

Opis procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju
LSR powstanie w oparciu o metodę partycypacyjno-ekspercką, która polega na wykorzystaniu trzech metod pracy nad strategią, tj. eksperckiej, urzędniczej, partycypacyjnej.

Metoda ekspercka polega na zaangażowaniu specjalisty-eksperta, którego kompetencje obejmują w szczególności: zarządzanie strategiczne i rozwój lokalny, analizę danych, moderację. Metoda urzędnicza polega na wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji samorządowych i publicznych (urzędy gmin tworzących obszar LGD ZM, podległe im jednostki we wszystkich dziedzinach mających wpływ na rozwój społeczności lokalnej i jakość życia mieszkańców).

Zasadniczą częścią całej metodologii jest jednak metoda partycypacyjna polegająca na zaangażowaniu w proces tworzenia LSR mieszkańców, wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przedstawicieli społeczności lokalnej obszaru LGD ZM (radnych, lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich, przedsiębiorców, mieszkańców). W procesie zostaną zaangażowani przedstawiciele trzech sektorów składających się na LGD: sektora społecznego, w tym mieszkańców, sektora publicznego oraz sektora gospodarczego. Celem partycypacji jest zaangażowanie przedstawicieli różnych środowisk tworzących wspólnotę lokalną obszaru LGD do prac nad budową, wdrażaniem, ewaluacją i aktualizacją LSR. Zapisy LSR na poszczególnych etapach jej tworzenia będą każdorazowo szeroko konsultowane, w szczególności przez wykorzystanie elektronicznych form komunikacji (np. portale społecznościowe, strony www, e-mail).

Plan przygotowania LSR zakłada udział społeczności lokalnej na każdym etapie jej opracowywania (diagnoza, założenia, planowane działania i sposoby ich realizacji), a następnie wdrażania/realizacji.

Zakłada się, że w prace zostaną włączone:

• sektor publiczny: władze samorządowe – np. przedstawiciele urzędów gmin tworzących obszar LGD, przedstawiciele poszczególnych jednostek podległych (np. placówki oświatowe i instytucje kultury), przedstawiciele powiatu myślenickiego i jednostek podległych (np. Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach);

• sektor gospodarczy: przedsiębiorcy, lokalne organizacje zrzeszające przedsiębiorców z obszaru LSR (np. Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego);

• sektor społeczny, w tym mieszkańcy: osoby fizyczne, przedstawiciele organizacji społecznych i środowisk niesformalizowanych, działających na terenie obszaru LGD (organizacje pozarządowe, organizacje kościelne i wyznaniowe, grupy nieformalne, liderzy lokalni, osoby kształtujące opinię publiczną, reprezentanci uniwersytetów III wieku, itp.), przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na jasno sprecyzowane zagadnienia strategiczne dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.

W październiku ubiegłego roku rozpoczął się cykl spotkań konsultacyjnych we wszystkich gminach objętych obszarem Lokalnej Strategii Rozwoju. Informacje o spotkaniach zostały odpowiednio wcześnie podane do publicznej wiadomości, poprzez: stronę internetową LGD, strony internetowe instytucji publicznych, media społecznościowe, plakaty dostępne we wszystkich miejscowościach, zaproszenia e-mailowe wysłane do przedstawicieli różnych grup interesów społecznych. Dzięki wykorzystaniu zróżnicowanych narzędzi komunikacyjnych LGD zapewnia udział w procesie tworzenia LSR wszystkim zainteresowanym grupom, z uwzględnieniem ich preferencji i dostępności.

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych:
19.10.2022

12:00 – Gmina Myślenice, Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11, II piętro.
15:00 – Gmina Siepraw, remiza OSP Zakliczyn.
18:00 – Gmina Lanckorona, Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona.

20.10.2022
10:00 – Gmina Tokarnia, Kliszczackie Centrum Kultury, Tokarnia 619, 32-436 Tokarnia.
13:00 – Gmina Pcim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Pcim 563, 32-432 Pcim.

03.11.2022
12:00 – Gmina Raciechowice, Urząd Gminy w Raciechowicach, Raciechowice 277, 32-415 Raciechowice.
15:00 – Gmina Wiśniowa, remiza OSP Wierzbanowa
18:00 – Gmina Dobczyce, Hotel Podzamcze, ul. Wąska 1, 32-410 Dobczyce.

04.11.2022
10:00 – Gmina Lubień, Urząd Gminy Lubień, I p. pokój nr 9.
13.00 – Gmina Sułkowice, Stara Szkoła w Sułkowicach – Sala Samorządowa, Rynek 6.

20.03.2023
11:00 – Gmina Niedźwiedź, Urząd Gminy Niedźwiedź, sala obrad.
13:30 – Gmina Mszana Dolna, Urząd Gminy Mszana Dolna, sala obrad.
15:30 – Miasto Mszana Dolna, Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej.

Skip to content