Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Myślenickiej

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemi Myślenickiej”
zaprasza Członków Stowarzyszenia na
II Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się w dniu 28 września 2022r. o godzinie 18:00,
w Muzeum Niepodległości ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenice

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok, złożenie wniosku o udzielenie absolutorium.
9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
10. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
11. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
12. Przyjęcie zmian w statucie.
13. Wybór członków Rady decyzyjnej.
14. Dyskusja – wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zebrania.

Skip to content