Wsparcie przygotowawcze

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 marca 2022 roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020 (II nabór wniosków o przyznanie pomocy).

Wsparcie przygotowawcze ma służyć procesowi przygotowania przez stowarzyszenia nowych lokalnych wielofunduszowych strategii rozwoju na nowy okres finansowy 2023-2027.
Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 851, z późn. zm.).
Termin składania wniosków: od dnia 8 kwietnia 2022 roku do dnia 22 kwietnia 2022 roku.
Pomoc przyznaje się w wysokości 74 000 złotych (wypłacana w dwóch transzach I – 20%, II – 80 %).

Pozyskane środki mają służyć przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – LSR. W trakcie przygotowywania dokumentu należy m.in. przeprowadzić spotkania z lokalną społecznością w każdej z gmin z obszaru projektowanej LSR, prowadzić stronę internetową zawierającą pełne informacje dotyczące procesu konsultacji oraz sporządzania LSR.

W naborze mogą uczestniczyć obecne lokalne grupy działania – LGD oraz nowe podmioty spełniające warunki określone w ogłoszeniu.
Przewidywany termin zawarcia umów ze spełniającymi warunki Stowarzyszeniami do 20 maja 2022 r.

www.prow.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-19-1-wsparcie-przygotowawcze—nabor-nr-2—poddzialanie-19-1-wsparcie-przygotowawcze

Skip to content