Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej od początku swojej działalności prowadzi działania zmierzające do jak najlepszego przygotowania się do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym celu organizowane są spotkania otwarte dla mieszkańców obszaru objętego LSR, a także prowadzone są stosowne działania informacyjno-promocyjne w tym zakresie

LSR zostanie przygotowana we współpracy z przedstawicielami kluczowych sektorów w ramach lokalnej społeczności (społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańcy) – podejście partycypacyjne. W procesie przygotowania LSR zostaną wykorzystane zróżnicowane narzędzia komunikacji, tj. bezpośrednie spotkania w formie warsztatowej: diagnostyczno-rozwojowe, warsztaty strategiczne, ankieta internetowa, konsultacje bezpośrednie. Do prac nad LSR została utworzona dedykowana strona internetowa, która stanowi narzędzie komunikacji oraz konsultacji z mieszkańcami i innymi interesariuszami zaangażowanymi w proces tworzenia LSR. Dzięki wykorzystaniu zróżnicowanych narzędzi komunikacyjnych możliwe będzie zapewnienie udziału w procesie tworzenia LSR wszystkim zainteresowanym grupom – z uwzględnieniem ich preferencji. Mając na uwadze wypracowanie jak najlepszego wariantu do rozwoju regionu podjęto decyzje o analizie rozszerzenia obszaru objętego LSR.

Skip to content