Zespół roboczy ds. opracowania LSR na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Ziemi Myślenickiej” w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju zaangażuje lokalną społeczność, w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych.

Do opracowania LSR powołany został zespół roboczy ds. LSR, złożony z pracownika Biura LGD, członków Zarządu oraz członków LGD. Zespół będzie odpowiedzialny za koordynację prac nad strategią i organizację spotkań ze społecznością lokalną oraz będzie pozostawał w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami poszczególnych sektorów.

Aby zagwarantować udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia strategii i jej realizacji, przeprowadzona została kampania informacyjna poprzez stronę internetową LGD, tablic ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach objętych obszarem LGD, tablicach ogłoszeń urzędów gmin, które są objęte LSR i przystąpiły do LGD.

W okresie przygotowania LSR na stronie internetowej LGD www.ziemimyslenickiej.pl została utworzona zakładka „LSR 2023- 2027”. W zakładce tej zamieszczane są informacje dotyczące harmonogramu spotkań ze społecznością lokalną z dokładnymi terminami i miejscami spotkań, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią z możliwością zgłaszania uwag (konsultacje społeczne).

Informacje w zakładce „LSR 2023-2027” będą na bieżąco aktualizowane i uzupełniane w miarę postępu prac nad opracowaniem strategii.

Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostało zorganizowane co najmniej jedno spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które było poświęcone w szczególności: diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Na spotkaniach szczególną uwagę poświęcono głównym zagadnieniom podejścia LEADER m.in. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych i partnerstwa w realizacji LSR. Podczas dyskusji zostały zdefiniowane problemy, potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Konsultacje z udziałem lokalnej społeczności pozwoliły na przeprowadzenie analizy SWOT, określenie celów i zadań, ustalenia ich hierarchii, sformułowanie wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.

Plakaty informacyjne zawierały podstawowe informacje o spotkaniach tj. termin, miejsce oraz program.

W celu poznania opinii i oczekiwań szerszej grupy mieszkańców LGD, wśród lokalnej społeczności przeprowadzane są również badania ankietowe (on-line), celem diagnozy obszaru, analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Ankieta służyć będzie identyfikacji atutów i barier rozwoju obszaru, preferowanych kierunków i celów rozwoju z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER, identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz pomysłów na projekty i działania.

Aby zapewnić w opracowaniu LSR udział społeczności wykluczonej cyfrowo, możliwe będzie również złożenie ankiet w formie papierowej.

Aby umożliwić udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowania strategii w biurze LGD prowadzone będą Konsultacje indywidualne. Informacje o dniach tygodnia i godzinach w których będą prowadzone konsultacje indywidualne również będą umieszczone w zakładce „LSR 2023-2027”.

Następnie zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe LSR, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu, rezultatu i produktu. Wstępna wersja strategii zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD i lokalna społeczność będzie miała możliwość zgłoszenia uwag i opinii w określonym terminie. Zgłaszane opinie i uwagi będą analizowane przez zespół roboczy ds. LSR.

Końcowa wersja LSR po konsultacjach społecznych oraz po naniesionych uwagach, uwzględnionych przez zespół roboczy, zostanie przedstawiona na ogólnodostępnym spotkaniu, celem ostatecznych konsultacji.

Taka metodyka włączenia lokalnej społeczności w prace nad LSR pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru, a jednocześnie dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu roboczego ds. LSR, pozwoli na przygotowanie dokumentu wysokiej jakości, zgodnego z wytycznymi i odpowiadającego wymogom konkursowym.

Skip to content